<<
>>

ОСНОВИ ЗАПОБІЖНОГО САНІТАРНОГО НАГЛЯДУ. МЕТОДИКА ЧИТАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КРЕСЛЕНЬ ПРИ ЕКСПЕРТИЗІ ПРОЕКТІВ.

Навчальна мета

Ознайомитися з організацією та загальними методами запобіжного санітарного нагляду.

Оволодіти методами санітарної експертизи будівельних проектів, методикою читання будівельних креслень, пояснень до них, іншої проектної документації.

Вихідні знання та вміння

Знати:

Організацію та структуру санітарно-епідеміологічної служби України.

Форми і методи роботи санітарно-епідеміологічних станцій (СЕС) та лікарів-гігієністів різного профілю (див.

тему №1).

Основні законодавчі та інструктивні документи, якими керуються лі- карі-гігієністи при проведенні санітарного нагляду.

Вміти:

Читати будівельні креслення, пояснення до них при санітарній експертизі проектів, складати експертне заключения.

Питання для самопідготовки

Санітарне законодавство України, його форми та види (ДСТ, ГДК, ГДР, ГДД, ВБРВ, ТУ, СанПіН та інші), їх використання при різних формах санітарного нагляду - запобіжного та поточного.

Структура санітарно-епідеміологічної служби України.

Структура санітарно-епідеміологічних станцій різного рівня управління (центральної, обласних, міських, районних, відомчих).

Задачі і зміст запобіжного санітарного нагляду як форми діяльності державної та відомчої санітарно-епідеміологічної служби.

Етапи роботи санепідемслужби при здійсненні запобіжного санітарного нагляду (експертиза проектів на всіх етапах проектування, нагляд за ходом будівництва, приймання побудованих об’єктів в експлуатацію).

3 .6. Поняття про проект будівництва, його основні частини (текстова і графічна) на всіх етапах проектування (ескізний проект, архітектурно-технічний проект, будівельні - робочі креслення).

Основні види будівельних креслень (ситуаційний, генеральний плани, поповерхові плани, фасади, розрізи будівель, креслення санітарно-технічних комунікацій та ін ).

Умовні позначення, які використовуються на кресленнях будівельних 1.1.1.

проектів.

Завдання для самопідготовки

Перерахуйте у протокольному зошиті: “Структуру санітарно-

епідеміологічної служби України” та “Структуру санітарно-епідеміологічної станції”, згідно схем, приведених в підручнику “Загальна гігієна”, - К., 1995, - с. 507- 508, або “Общая гигиена”, - К., 2000, - с. 596- 600 та теми № 1 цього посібника.

Накресліть (схематично) довільний ситуаційний план місцевості з зображенням ділянки для будівництва, наприклад лікарні та оточуючих об’єктів, у тому числі таких, які можуть забруднювати повітря, ґрунт, водойми, та з розою вітрів.

Накресліть (схематично) генеральний план ділянки для будівництва з зо-браженням проектованих будівель, проїздів, озеленення, комунікацій.

Накресліть (схематично) план, наприклад, палатної секції, чи квартири з інтер’єром та експлікацією (поясненням до плану).

Структура та зміст заняття

Перша частина заняття (45 хв.) проводиться в плані семінару, з розгляданням теоретичних основ запобіжного санітарного нагляду, основних законодавчих документів, етапів проектування та етапів санітарної експертизи проектів.

Друга частина заняття (45 хв.) - практична, з використанням учбових альбомів з елементами натуральних проектів (ситуаційний план, генеральний план, плани, фасади, розрізи будівель з експлікаціями та з пояснювальною запискою, тобто текстовою частиною проекту. Доцільно використати проектні матеріали медичних закладів, особливо для студентів факультетів лікувального профілю ). Об’єм практичної роботи викладено у додатку 2.

Література

Основна:

Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни. / Є.Г. Гончарук, Ю.І. Кундієв,

В.Г. Бардов та ін. / За ред. Є.Г. Гончарука. - К: Вища школа, 1995. - С. 512-530.

Общая гигиена. Пропедевтика гигиены. /Е.И. Гончарук, Ю.И. Кундиев

В.Г. Бардов и др./ - К.: Вища школа, 2000. - С. 604-618.

Загальна гігієна. Посібник для практичних занять / I I. Даценко, О Б. Денисюк, С.Л. Долошицький та ін / За ред. 1.1.Даценко - Львів: Світ, 1992.

- С. 224-248.

Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиене. /Е.И. Гончарук, Р.Д. Габович, С И. Гаркавый и др./ Под ред. Е.И. Гончарука. - М.: Медицина, 1990. - С. 382-403.

Матеріали лекції.

Додаткова:

Минх А.А. Методы гигиенических исследований. - М.: Медицина, 1971.-С. 247-260. Натуральний проект районної лікарні з пояснювальною запискою, ситуаційним, генеральним планами, кресленнями фасадів, поповерхових планів, розрізів приміщень (або учбовий альбом з такими ж елементами).

Відповідні законодавчі, нормативні документи (БНіП, СанПіН).

Лінійка.

Таблиця: Зразки умовних позначень на проектах.

Завдання студенту по експертній оцінці учбового проекту.

Додаток 1.

Основи запобіжного санітарного нагляду

Мета запобіжного санітарного нагляду - контроль за дотриманням діючих державних санітарних норм і правил на всіх етапах проектування і будівництва.

На першому етапі проектування - при розгляді проектного завдання та тех- ніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва завданням медичної служби є оцінка екологічної та санітарно-гігієнічної доцільності планування задуму того чи іншого будівництва, з урахуванням гігієнічних характеристик існуючих об’єктів та об єктів що проектуються (їх взаємний негативний чи позитивний вплив один на одного).

Другий етап:

санітарна експертиза проектних матеріалів: ескізного проекту (зображення ділянки та будівель в аксонометричній, косокутовій проекції, тобто їх загальний вигляд);

експертиза генерального плану, тобто плану території забудови; експертиза архітектурно - будівельного проекту (креслення фасадів, розрізів, поповерхових планів будівель з експлікаціями та пояснювальною запискою, тобто текстовою частиною проекту, креслень елементів санітарного благоустрою - вентиляції, холодного і гарячого водопостачання, каналізації, електро-, газопостачання, низькострумних комунікацій);

техніко - будівельних робочих креслень, по яких безпосередньо ведеться будівництво.

Третій етап - прив’язка індивідуального чи типового проекту до земельної ділянки: участь у роботі комісії по відведенню і оцінці цієї ділянки, експертиза ситуаційного плану - збільшеної у масштабі копії топографічної карти з зображенням ділянки забудови та оточуючих існуючих об’єктів.

Четвертий етап - санітарний нагляд за ходом будівництва з метою контролю дотримання всіх елементів затвердженого проекту. При необхідності яких-небудь змін у проекті (із-за економічних, технічних чи інших причин) ці зміни повинні бути узгодженні з санітарною службою.

П’ятий етап - участь у роботі комісії по прийманню побудованого об’єкта в експлуатацію, оформлення технічного, санітарного паспортів.

До цього комісія перевіряє повноту закінчення будівництва, визначає необхідні доробки чи виправлення дефектів, а потім, після усунення встановлених не- доліків, державна комісія приймає об’єкт в експлуатацію .

При цьому оформляється акт прийомки об’єкта в експлуатацію з підписами усіх членів комісії, у тому числі санітарного лікаря.

Додаток 2.

Методика читання будівельних креслень

Під контролем і консультативного допомогою викладача студенти самостійно працюють з учбовим альбомом, який включає підбір основних графічних матеріалів (ситуаційний, генеральний плани, фасади, розрізи, плани приміщень, пояснення до них, експлікації). З цією метою може бути використаний і реальний типовий або індивідуальний проект (або частина такого проекту) лікарні, поліклініки, стоматологічної поліклініки, школи та ін.

Користуючись ситуаційним планом,студенти повинні розглянути і схематично накреслити його у зошиті та оцінити:

Координати та висоту над рівнем моря ділянки проектованого об’єкта та оточуючих населених пунктів, екологічно цікавих об’єктів.

Рельєф місцевості, напрям і крутизна схилів в районі проектованої забудови, вірогідність повені чи зсувів. Наявність лісів.

Напрям панівних вітрів (роза вітрів) та відстань ділянки забудови до існуючих об’єктів,вірогідність взаємного забруднення повітря, грунту, відкритих водойм.

На генеральному плані (його також потрібно накреслити у зошиті протоколів) розглянути і оцінити:

Конфігурацію і розміри ділянки забудови (довжину, ширину, площу).

Перелік і взаєморозташування будівель та інших об’єктів на території (озеленення, проїздів), функціональне зонування території.

Відсоток забудови, озеленення території та їх відповідність гігієнічним нормативам.

Відстань (розриви) між будівлями, можливість і терміни затінення північніших будівель південнішими (або визначення терміну їх інсоляції за допомогою інсоляційної лінійки).

Відстань будівель від проїздної частини вулиці (захист від шуму, загазованості повітря).

Далі студенти вивчають і оцінюють фасади, розрізи, поповерхові плани одного з проектованих приміщень (наприклад, головного корпусу лікарні, поліклініки). При цьому на кресленнях потрібно розпізнати умовні позначення стін, вікон, дверей, ліфтів, сходів, вентиляційних каналів, елементів санітарно-технічного обладнання (раковини, унітази, ванни, душові кабіни), накреслити їх у протокольному зошиті.

Зразки умовних позначень приведені на мал. 13.1.

Користуючись масштабом, виносними лініями з відміткою розмірів, цифрами в центрі приміщення, студенти визначають і оцінюють за гігієнічними нормативами розміри приміщень та їх елементів: - ширину, довжину, площу,ширину ві-кон, дверей (на плані), висоту приміщень, вікон, дверей (на розрізі); - розраховують кубатуру приміщень, світловий коефіцієнт, кут падіння, коефіцієнт заглиблен- ня для оцінки природного освітлення; - оцінюють інтер’єр (розміщення меблів, наприклад, ліжок, тумбочок, столів, іншого обладнання в палатній секції лікарні, парт у класі школи, меблів у житловій квартирі).

Один з елементів проекту (наприклад, план палатної секції лікарні, квартири житлового будинку, класу школи) переносять у зошит протоколів.

На підставі вивчення матеріалів проекту та порівняння їх з гігієнічними нормативами формується експертне заключения:

проект відповідає гігієнічним вимогам і може бути затвердженим.

проект не відповідає цим нормативам (за такими-то показниками) і повертається розробникам для виправлення і повторної експертизи.

При проведенні санітарної експертизи проектів лікарні санітарні лікарі (а також студенти на занятті) користуються законодавчими та нормативними докумен-тами, чи відповідними витягами з них - Держстандартами, Будівельними нормами і правилами ( БНіП ), Санітарними правилами і нормами (СанПіН ) та іншими.

Мал. 13.1 Ситуаційний план

Мал. 13.2. Генеральний план

Мосштав 1=20 ООО 1см =200м

200 Ш 600 600 м

1 — ¦ ¦ . і.

Витяги з цих нормативних документів для заняття готуються кафедрою.

O O O O O O o

O O O O o o o

o o o o o o o

ТГ

tu

CE

СГ

Шоссе

Телеграфная ли- Отметка уреза ния Воды

Грунтовая дорога Отдельно стоя- Деревяннмй мост шее дерево

Вырубленный лес

Скотный двор Силосная башня

Тропа

колодец

Родник

Жглезнодорож - ный путь.

Станция, выемка

Река Поправке - ние течения

Сплошные заросли кустар-

Парьер

Пиром Пристань ников

Плотина

мост

Насыпь

Редкие заросли

кустарников

Луг

Город а ti .ь кож эл -cm ?J-

ти

а- Завод бЭлектростан- иия

Школа

Полевая и лес- Смешанный лес пая дороги. Ли Просека Дом ния электропередачи лесника

Горизонтали а-основные утол шенные, б-основ- ные. в указатели направления скотов, г-песча ные и земляные осыпи

Фруктовый сад

пашня / /огород

Пашня

Огород

Обрыв

Пески

Мал. 13.3. Умовні позначення, які використовуються на топографічних картах та

ситуаційних планах Лес хвойный Лес лиственный Луг

О °А°( ю° о о,

О ®4

ООО

шоссейная дорога Железная дорога

крыша

Окна

'//¦=?'4.

В каменной стене

Ш В деревянной стене

Внутреь

7-ООМОП

Двери

VAI Наружная

нние а- Однопольная 6-Двупольная,

Лестница

[о )Ванна -J- Душ

ШЛУмывальник yijРаковины

UT лшпз

иг ЛЮФТ- клозет V Писсуар

L= Угловая

А

Печи

<2Круглая И Прямоугольная

квадратная

Плита

V/WS>AV7\/-Дымоход ЩЩяа 2- Вентиляционный t 2 канал

Л yfy

Л

Мал. 13.4. Умовні позначення, які використовуються на будівельних кресленнях (І)

та генеральному плані (II) 1.1.

<< | >>
Источник: B. Г. Бардов. ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ. Київ - 2005. 2005

Еще по теме ОСНОВИ ЗАПОБІЖНОГО САНІТАРНОГО НАГЛЯДУ. МЕТОДИКА ЧИТАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КРЕСЛЕНЬ ПРИ ЕКСПЕРТИЗІ ПРОЕКТІВ.:

  1. Зміст
  2. ОСНОВИ ЗАПОБІЖНОГО САНІТАРНОГО НАГЛЯДУ. МЕТОДИКА ЧИТАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КРЕСЛЕНЬ ПРИ ЕКСПЕРТИЗІ ПРОЕКТІВ.