<<
>>

Урок 3МОДАЛЬНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2

Отношение сообщения, содержащегося в предложении, к действительности выражается в двух видах модальности — в утверждении наличия какой-то определенной реальной связи между предметом речи и тем или иным процессом, признаком, явлением или в утверждении отсутствия такой связи И в соответствии с этим каждое пред-ложение имеет или утвердительную, или отрицательную модальность

1.

Утвердительные предложения. Утвердительная МО дальность предложения выражается формально обычно через определенную грамматическую связь СЛОЕ В нем в соответствии с содержанием сообщения (Сонца свеціць Дарогу ведаеце? Спякота на дварэ!). Однако имеются и некоторые специальные средства утверждения.

Это прежде всего утвердительные (или, может быть, точнее, подтвердительные) частицы:

але— да ага— да (разговорное)

так — да ну — да (разговорное)

«А дзедка усё госціць у нас!» — «Але, сынку мой!» (Я- Купала) Але, варта б схадзіць. (К. Крапіва) Так, гак... Цяжкія часы паслау Бог. (К. Крапіва) «Праясняеи- ца».— сказау я.— «Ага...» (І. ІЛамякін) «Ты што, адзін дома?» — «Угу». (І. Мележ) «Фігу вьіставілі?» — «Ото-ж». (К Крапіва) «Падавау я заяву тьідні два таму назад, каб вы мне падатку крыху знялі».— «Ну». (К Крапіва) Это утвердительные слова и сочетания слов с основным оценочным значением: Добра, я пайду запрагаць. Ну добра, пасля будзеш хвалі цца. Вядома, пашу каем. Ладна, ладна, мамаша, мы ведаем, што нам рабіць. Дальбог не буду гаварыць! Вось, вось. Дык тады ж і мне папала нсколкам у бок... (К Крапіва) Прауда, я сам бачыу. Да прауды, не ведаю. Дзіва што! Вядома, пастарэу. Так ёсць, сяржант! А нягож, заяц быу!

Утвердительная модальность предложения достигается также формально при помощи удвоения отрицания: Гэтай бялявай худзенькай дзяучыне нельга было не ве- рыць. (І. Мележ) Не магу не згадзщца з вамі.

Утвердительную модальность имеют сложноподчиненные предложения, в которых главная часть начинается относительными местоименными наречиямихто, што, які, чый, каторы, дзе, куды, адкуль, дакуль, скуль, як в сочетании с усилительной частицейні: У каго ні спытай, кожны адкажа.

Што ні скажу, павераць. Які ні ёсць, а свой. Што б там ні здарылася, я прыйду. Знайду, дзе б ты ні быу. Як ні стаоайся, не выйдзе у цябе. Куды ні глянь, усюды прыгожа.

Кстати, иногда здесь произносят и пишут вместоніотрицательную частицу не, что является грубой ошибкой.

2. Отрицательные предложения. Утверждение отсутствия связей между предметом речи и процессом, признаком, явлением представляет собой обычно утвердительное предложение, но с отрицательной частицей не перед сказуемым или перед подлежащим, а также другими членами предложения: Цы не выцерпеу абабакі з моху выглянуу, гарэза. (П. Глебка) Не сціхае вецер над асеннім полем... (С. Грахоускі) Свае сільї не марна мы трацім. (А. Астрэйка) Гэта зрабіі) не ён.

Отрицательные предложения, в которых сообщается только об отсутствии в настоящем времени того, о чем идет речь, образуются при помощи отрицательного слова няма (нет) в сочетании с родительным падежом названия субъекта: Няма грыбоу у Булонскім лесе... (К. Крапіва) А для салдат, чые навек закрыты векі, няма ужо дат, ні- якіх дат. (П. Панчанка)

Отрицательными по содержанию и форме являются всегда предложения с отрицательными местоимениями ніхто, нішто, ніякі, ніколькіи местоименными наречиями нідзе, нікудьі, ніадкуль, ніяк, ніколі, нізашто (нізавошта): Дзень ідзе, другі ідзе — не відаць гары нідзе. (К- Крапіва) Ніхто з дамашніх не згадає, чым рэчка Кос-іуся займає. (Я- Колас) І ніколі не узыдзе зерне, што упала у бяс- плодны пясок. (В. Вітка)

Подчеркнутую отрицательную модальность имеет отрицательная частица не (разговорное не-а), если она используется как отрицание сообщения, противоположного по рассматриваемой модальности тому, при котором оно вы- ( і упает: Не, народ ад мови не адрокся: колькі жыу ён, мову не мяняу. (1С Свірка) Не, напэуна і прама не tip cits іасці сцяжыны. (К Кірзенка) Не, браток, мы яшчэ па- працуем, мы яшчэ назмагаємся... (Я. Брыль)

Усиливает отрицательную модальность предложения ¦истицані (ані): Ні несень нашае радзкмы, ні казак не пануєш ты. (П. Глебка) Мату ля, не цурауся я ніколі ні Щвы, ні гісторьіі твае... (Р. Тар мола) Няма ні ягад, ні рыбоу. На небе ні хмурьшкі. Ні кроку назад!

Отрицательную модальность придают инфинитивным предложениям слова-сказуемые нёльга, нялюжна: Тут курыць нельга. Няможна так гаварыць.

<< | >>
Источник: А. А. Кривицкий А. И. Подлужный. УЧЕБНИК БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА для САМООБРАЗОВАНИЯ. МИНСК ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА: 1994. 1994

Еще по теме Урок 3МОДАЛЬНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2:

  1. Урок 3МОДАЛЬНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2