<<
>>

Упражнения

1. Обратите внимание на построение этих довольно обычных в речевом общении вопросительных предложений и на их лексико-грамма- тические средства в белорусском языке Используйте их при построении более развернутых и содержательных вопросительных предложений (или при переводе).

Пра што гаворка? — О чем речь? Вы да кого? — Вы к кому? А гэта для каго? — А это кому?Ці назнаєш? -— Узнаешь? Гэта што? — Что это?Хто тут? — Кто здесь? Гэта хто такі?— Кто это такой? Што ток? — Чего так? Што жадаеце? — Чего желаете? Што хочаце? ¦— Чего хотите? Чего изволите? Што чакаеце? — Чего ждете? Што ты? — Чего ты? Што чуваць? — Что слышно? Што ім трэба? — Чего им нужно?/4дчаго б гэта? — С чего бы это? Ці ёсць хто?— Есть ли кто?Ці няма у вас? — Нет ли у вас? Ну, дык як? — Ну, так как? Пра каго гэта? —¦ О ком это? За кім яР — За кем я? Чаму ты плачаш? —

Почему ты плачешь? Што ты хочаш? — Чего ты хочешь? Чаму ты не на працы? — Почему ты не на работе? Нашго гэта табе? — Зачем тебе это? Навошта нам? — Зачем нам? Чаму так? — Отчего так? Навошта так? — К чему это? У чым справа? — В чем дело? За што ты мяне? — За что ты меня?Па колькі прадаеш? — Почем продаешь? Каторы дзень сёння? — Какое число сегодня? Каторага дня будзеие? — Какого числа будете? Да якога тэрмшу? — К какому сроку? Уякі бок? — В какую сторону? Чый (чыя, чыё, чые) гэта? — Чей (чья, чье, чьи) это? Якая гадзіна?—Который час?Колькі часу (гадзін)? — Сколько времени?Ці трэба? — Нужно ли?Ці скора? — Скоро ли?Ці добра? — Хорошо ли?Ці не зарана? — Не рано ли?Ці варта?— Стоит ли?Ці ёсць?— Есть ли? Ці няма? — Нет ли?Ці зразумела? — Понятно?Ці ж я не казау? —• Я ль не говорил? А гэта хіба ваш? — А это разве ваш? Няужо гэта абавязкова трэба? — Неужели обязательно нужно?Ці не можна крыху гучней? — Нельзя ли погромче? Як справы?—Как дела? Як маецеся? — Как живете? Адкуль я ведаю? — Откуда мне знать? Куды вы? — Куда вы? Вы, ці што? — Вы, что ли?

2. Установите, какие предложения являются побудительными, а какие — восклицательными.

Але ша! Там штось мільгнула.(Я.

Колас) Дружа! Кінь на неба вока — колькі зорак, колькі зор! (Я.
Колас) Адпачьілі б трохі, прагуляліся ці схадзілі б на паляванне. (7.Гурскі) Слава слову такому, што людзей узрушае! (77.Панчанка) А-я яй! Хто ж бы мог падумаць!(К. Крапіва)Ды кіньце вы! (К. Крапіва) Колькі сонца тут і прасто- ру, колькі радасці на зямлі! (Р. Няхай)Эх, Сымон!.. ды ты не пара, не таварыш ты мне, друг. (Я. Колас) Верны будзь слову, якое упала з матчыных вуснау, як з неба, у душу. (Л. Геніюш)Сяброука! Вядзі на прастор іх да роднага слоука. (М. Лужанін) Калі ласка, калі ласка у хату! (П. Броука) О матчына мова! Маленства вясна! Ніколі ніхто мне цябе не заменіць, бо ты, як і маці, на свеце адна. (А. Бачыла) Ах, Беларусь, мая ты доля, мая сляза і паца- лунак, маё у бярозках белых поле, мой песнямі наб:ты клунак! (Е. Лось) Як ты дорага мне, мая родная мова! Мілагучнае, звонкае, спеунае слова! (Н. Гілевіч)Дзень добры, юная вясна! Дзень добры вам, лясы і гоні!(Я. Колас) „Ды вось яно што!.." — усклікнуу ён. (Г. Далідовіч) Ясны блакіт вам, прасторы зялёныя, хай жа над вамі з за- ры да зары радасна жауранкі звоняць натхнёныя, сонца іарьїць.(P. Барадулін) Ах, Чарнобыль... Чарнобыль... Чарнобыль! Неславутая у свеце АЭС!.. (А Грачонікау) Хай для нас па нашаму раскладу смаліць сонца і шумяць дажджы!(А Еялюгін)Ну, час ісці ужо.. Годзе. Гіайшлі. (А. Куляшоу) Спаць пайшоу! Заутра каб не лётау без ра боты! (К. Чорны) Анежка, бягом па бінтьі, вату! (77. Броука) Давайце крыху перакусім.(Я Колас)

<< | >>
Источник: А. А. Кривицкий А. И. Подлужный. УЧЕБНИК БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА для САМООБРАЗОВАНИЯ. МИНСК ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА: 1994. 1994

Еще по теме Упражнения:

  1. Глава 6. Упражнения для глаз и питание
  2. Физические упражнения
  3. Терапевтические процедуры, или упражнения
  4. Упражнения
  5. 3.2. Комплекс упражнений логопедического массажа при спастико-атактико-гиперкинетическом синдроме
  6. Упражнения и этюды к главе «Восприятие»
  7. ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (С 3 ДО 7 ЛЕТ)
  8. Шаг 8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ, ИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПЕРВОГО ТИПА
  9. 4 СОВЕТА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УСВОЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ
  10. Шаг 8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ, ИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПЕРВОГО ТИПА