<<
>>

Упражнения

Измените слова или подберите родственные таким образом, чтобы [г], [к], [х] чередовались с [ж], [ч], [ш].

Воук, гарох, страх, луг, рака, страха, верх, муоог, рука, дарога, дрогнуць, мокнуць, суха, крык, друг, бег, блыха, нага, бераг, мех, дапамагаць, мякхі, лёгк", снег, смех, крок, грэх, навука, павук, цягнуць, сук, боч, лукьсяку, ліхі, лгаць, імгла.

Измените слова по следующему образцу;/сумчыха — пры купчысе; луг — у лузе, на лузе.

Гаоох, знявага, кніга, квактуха, косча, пацеха, світка, вяроука, цукерка, оудаунік, эпоха, абляпіха, карчага, павага, клетка, немка, мэчыха, круг, бочка, плаха, прага, біклага, верх, блыха, паверх, тайга, ватага, адліга, раз- вага, чарапаха, нітка, страх, пілотка, хмарка, пляцоука, галка, зайчыха, ваучыха, зольха, заяука, вяроука, унучка, леснічьіха, ткачыха, увага.

Измените слова по следующему оОоазцу: любіц•> — люблю, кар- міць — кармлю.

Рабіць, адмовіць, ажьівіць, гнявіць.

вьітравіць, зала- віць, надавіць, скрьівавіць, спавіць, прнгубіць, вьізубіць, забіць, забіць, паслабіць, прабіць, разбамбіць, атлуміць, задьіміць, дакарміць, перазнаёмщь, спляміць, кальїміць, падкузьміць, зканоміць, купіць, запіць, пакпіць, уступіць, прьіляпїць, вьіпіць, засляпіць, паграфіць, адграфіць, здрзйфіць, рьіфіць.

Измените слова по следующему образцу:стукацець — стукачу, зарасціць — зарашчу.

Залепятаць, трапятаць, узлятаць, шчабятаць, замар- мытаць, пакоахтаць, квахтаць, асвістаць, дасмактаць, за- крахтаць, засгукацець, бразгацець, паскакаць, прабразга- таць, рагатаць, пабалбатаць, абхваціць, ЗЕІнаваціць, за- гацщь, скаціць, пералапаціць, растраціць, адвінціць, за- маркоціць, спярэсцщь, адчьісціць, акруціць, рассакрзціць расквяціць, засвяціць.

Спишите, вставляя пропущенные буквы А или д.

Во...к, по...ны, жа...ток, то . сты. шо...к, до...гі, га...ка, сто..., жа...на, ва...калак, та ..шчыня, Та...стой, куие..., да...жыня, па...тара, ка...нер, аро..., іго ..ка, гарэ...ка, да..., до..., быва..., кулі..., спалоха ..ся, спьіні...шьіся, во...- на, по...нач, по...дзень, абыы...ся, ві...кі, узя..., пайшо .., сказа..., ма.

чаць, же .ць, прама...ча ... па . круг, Міко ..- на, по ..ны.

Вставьте, где необходимо, пропущенную согласную букву.

Поз...ні, абвес...ны, хампос...ны, со...нца, пачэс...ны, н'. чаваць, сэр...ца, кантрас...ны, бапас..ны, выяз...чы, г>я ілітас...на, помс...лівьі, капус...ны, карыс...ны, аван- НПС...НЫ,свіс...нуць, фарпос...ны.

Спишите, вставляя, где нужно, пропущенные буквы.

Муры уоззаліся буйньїмі грудзьмі у абшар. бязлітас...- на, гвалтоуна душаць прастор поля.(3. Бядуля)3 дру- гога боку йдзе Гавака, стары аб'ез...чык і служака. (Я- Колас)Калі раней застава...ся Лаурэн адзін уночы і, ма...- клівьі у суровай пішьі, абстуиау яго няведамы, нязвычны начны свет, адчува. . ЛаурэнВЯЛІКІ, незразумелы страх. О. Самуйлєнак)Тады быу -ривожны семна...цаты год. Запалі з ні...чьімніцьі вочы. (П Панчанка) Хмара нібьі ра...чапілася маланкай, прагуча... магутны удар грому, і до...дж лінуу—густы і цёплы. (Т. Хадкевіч) Не мала бачы... ён пакут, як рос на панскім полі, спява... пад ім' прыгонны люд аб не.. час...лівай долі. (77.Ероука) Стаяу той асабліва прыгожы дзень, якія бываюцо звычайна у канцы жн'уня месяца, калі да...но скончана жніво, звезена жыта у гумны і над апусцелым полем дружна узля- таюць стайкі шпакоу — прадвес...нікау блізкае восені. (М. Льшькоу) Свіс...ну... раз, свіс...ну... два шустры пара- возік. (Я. Купала)

<< | >>
Источник: А. А. Кривицкий А. И. Подлужный. УЧЕБНИК БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА для САМООБРАЗОВАНИЯ. МИНСК ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА: 1994. 1994

Еще по теме Упражнения:

  1. Глава 6. Упражнения для глаз и питание
  2. Физические упражнения
  3. Терапевтические процедуры, или упражнения
  4. Упражнения
  5. 3.2. Комплекс упражнений логопедического массажа при спастико-атактико-гиперкинетическом синдроме
  6. Упражнения и этюды к главе «Восприятие»
  7. ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (С 3 ДО 7 ЛЕТ)
  8. Шаг 8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ, ИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПЕРВОГО ТИПА
  9. 4 СОВЕТА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УСВОЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ
  10. Шаг 8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ, ИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПЕРВОГО ТИПА