<<
>>

Упражнения

Переведите на белорусский язык следующие слова.

Судья, литьё, ружьё, ладья, свинья, окрестность, свадьба, сучья, чувствительный, заречье, многовластие, жизнь, сосать, мягкий, безземелье, перья, возвышенность, ночью, костыо, мыться, одиннадцать, третий, лью, наводнение, свидание, колосья, вопрос, тряпьё, полозья, рысью, мышыо, молодёжью, сватья, бездорожье, немочью, зубья, семья, управление, питьё, распятие, Наталья, келья, грязыо, кровыо, пятыо, десятью.

Спишите текст, вставляя пропущенные буквы.

Над сиежнай палянай віселі у бяздон...і неба буй- пыя зоркі.

(3. Бядуля)Калі снарадныя скрыню пад намі добра-такі ляпалі, працінала трывожная думка: не вы- сунууся б дзе цвічок і не ударыу у капсуль (было у пейкім палку такое здарэн...е, чьіталі загад па корпусу). (І. Шамякін)Чалавек стаяу колькі хвілін супроць асвет- леных акон фабрьікі, прагна ловячы кожны гук, пры- слухоуваючыся да раунамернага грукату машын, да мяк...ага шыпен...я пары у трубах. (М. Лынькоу) Маючы на увазе тут разбурэнне рзлігіі, мы такім парадкам уводзім твор у новы план: у план раскрыц...я існасці рзлігіі. (К. Чорны)Маучалі клёны і грушы каля хат, трымаючы на абсохлым за апошнія пагодлівьія дні гол...і сваім астат- кі пачарнелага лісц...я.(К. Чорны) Яна вьїцїрала падалом рукі і пазірала на увайшоушых з трывогай і здзіу- лен...єм.(К. Чорны) Гэта быу прыгожы малюнак, але праз момант 1л...юк убачыу другое, не менш захапляючае. (Т. Хадкєвіч)Гэта было у сорак першым, восен...ю па- мятнай ток, ранкам, ад хмар пацямнеушым, па-над ракою Віл...ю.(М. Танк)

3. Выпишите сначала слова, в которых есть долгие согласные, затем слова, в которых сохранилось сочетание согласных + [й] + гласный, и наконец слова, в ксторых [й] выпал.

Узбярэжжа, плацце, перап'ём, шчасце, гуляние, смер- цю, салауі, цуб'ё, чуллівьі, ззянне, ссаць, зелле, ралля, бацвінне, куцця, лісце, косцю, лам'ё, надвор'е, вясенні, гнацца, трынаццаць, гуллівьі, аддача, зросся, сонны, страшэнны, куп'ё, баб'ё, міласцю, вараннё, пакаленне, пападдзя, замужжа, разводдзе, аддзел, здароуе, га- дауя, бяззубы, расспявацца, Ганна, дасье, эскадрылля, расійскі, Случчына, сёння, ад'есца, раззлавацца, нёсся, падполле, падлауе, ванна, панна, манна, каса, Гануль- ка.

4.

Спишите, выпишите слова с долгими согласными и подберите к ним родственные без удлинения согласных

Образец: ружжо — ружэйны, горнецца — гарнуць.

Блуканне на цэлае ранне. Вось калі разарэнне: ні таба- кі, ні карэння. Жыццё як мёду шццё. Чырвоны колер, вінньї смак, каменнае сэрца — што гэта так? (Вішня) Збожжа захоуваюць на элеватары. Распусціу дуб галлё. Далі зелля ад пахмелля. Газдолле шьірокіх палёу. Бедны да беднага горнецца, а багаты ад каго хочаш адвер- нецца. Голы разбою не баіцца. Камепняу — хоць забіся, вады — хоць заліся, дроу — хоць запаліся, хлеба даку- піушьі — можна жыць. На Падоллі пірагі на коллі, а мы прьійшлі і там іх не знайшлі. Пакуль тлусты ссохне, то худы здохне. Калі на табе кажух ліхі, то суддзя глухі. Пщцё — смяццё, бяседа дорага. Свіння каню не та- парыш. Ілля наробіць гнілля. Прыйдзе тая нядзеля, што будзе і маё вяселле.

<< | >>
Источник: А. А. Кривицкий А. И. Подлужный. УЧЕБНИК БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА для САМООБРАЗОВАНИЯ. МИНСК ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА: 1994. 1994

Еще по теме Упражнения:

 1. Глава 6. Упражнения для глаз и питание
 2. Физические упражнения
 3. Терапевтические процедуры, или упражнения
 4. Упражнения
 5. 3.2. Комплекс упражнений логопедического массажа при спастико-атактико-гиперкинетическом синдроме
 6. Упражнения и этюды к главе «Восприятие»
 7. ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (С 3 ДО 7 ЛЕТ)
 8. Шаг 8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ, ИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПЕРВОГО ТИПА
 9. 4 СОВЕТА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УСВОЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ
 10. Шаг 8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ, ИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПЕРВОГО ТИПА
 11. 4 СОВЕТА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УСВОЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ
 12. Шаг 8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ, ИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПЕРВОГО ТИПА