<<
>>

Упражнения

Расставьте ударения в словах, в которых есть буква е(ё) или я. В каждом случае объясните их написание. Выпишите слова, ь которых я написано после ударения.

Неспадьяваны мароз, раптоуна наьаліушьіся на Ііа- лессе пасля некалькіх ціхіх і мяккіх дзён на сходзе зімьі, пратрьшауся нядоуга.

Надвор'е змянілася адразу. Па- ветра стала цёплым і лагодным, а над далечгмі балот і палёу звісла сінеча-смуга — адзнака цяпла і адлігі. Асеу глибокі снег па лясах і балотах. Жьічліва калыхнуу пау- днёвы вецер настыушыя галіньї, атрос засеушыя на іх белыя снежныя пакровы, з песняю на веснавы лад прай- шоуся над акачанельїмі хмьізнякамі і весцю аб вясне шар- ганууся па саламяных стрэхах сялянскіх хат. Весялзй зірнулі на СЕЄТвызвалеьыя ад холаду дрэвы, радасна ад- гукнуліся густым шумам на павевы цёплага ветру. Заплакала зіма пад капяжамі мшьёнам! слёз. Размяклы, праця- ты вадою снег гурбінамі папоуз з саламяных стрэх, тры- вожным шэптам парушаючы цішьшю, а на вуліцах і дарогах пачалі выступаць жаутавата-мутныя лужыны, і рушьілі у свае дарогі першыя веснавыя ручайкі-пераваль- чьїкі. Гімнамі вясне зазвінелі звонкія песні жаваранкау... У тысячах з'яу зауважалася набліжзнне вясны, вясны ранняй і дружнай.

(Я- Колас)

Списывая, вставьте пропущенные буквы е(ё), я. Жыу л...снік со сва...й л...снічьіхай каля завадзі ціхай. (А. Куляшоу) Уздз...рта... ветрам, шам...тала на суседн...й страс... салома пад цв...рдым голл...м голых ігруш.(К- Чор- ны) С...род в...расоу сям-там чьірванелі зоркі дзікай гваз- дзікі, сінеліЛ...СНЫЯзваночкі, жауц...лі суквецці б...ссмерт- ніку. (М. Лынькоу)Н...хай звон...ць, пакуль ахвоту зго- н...ць. (Приказка) Нашаму ц...ляці о,ав...лос... ваука спай- маці. (Приказка) А недз... далёка у цёплым туман... за- зыуна гудуць ц...гнікі.(П. Панчонка)І людзі, ЯКІЙпа- ц...мнеушьімі тварамі гл...дзелі на ...го і п...рагл...даліся між сабою, сочачы за ...го паводзінамі, раптам прасв ..тле- лі не...к.

(М. Лымькоу)Хваліць ён м...не н. .шмат. (Я- Брыль)На такой гаспадарцы, як наша, зімой работы н...шмат. (Я. Брыль)У гаманлівьім людскім патоку ён па- малу ііііоу, куды їшлі усе, па п...роне, уздсуж вакзала, праз м...талічньі... веснічкі на прывакзальную плошчу. (В. Быкау)А з вечара было зорна, мес...чна.(К. Чорны) Сведкай быу ...му мес...ц, што узняуся вышэй в...рхавіи, як маучалі цымбалы і дзес...ць, і дваццаць, і сорак хвілін. (А. Куляшоу) Скрьіпелі самі і галёкал! звонкі... жаночы... галасы, падганяючы кон...й. (І. Мелєж)

Спишите, вставляя пропущенные буквы я или е.

П...рон, с...зон, л...мантаваць, тыс...ча, загл...дзіцеся, ц...гавітьі, забл...яце, поз...х, зам...ць, пам...ць, с...мнац- цаць, дзев...ць, дзес ць, ...прукэ, ап...тыт, ...ршыцеся, ...рлычок, кал...жанка, закл...йміце, п...нал, бш.-.цёр, вы- н...ньчыце, ал...горыя, К—тлінская, вас...мнаццаць, м...то- дыка, Прып...ць, ...уропа, закл...няце, Н...красау, Напа- л...он, бал...рына, м...тафара, ц...гнікі, ...сянёвы, св...тка- ваць, Арг...нціна, Вал...нціна, мес...ц, зав...зь, ма...нез, Б...ТХОВ...Н, ве...лка, вьісв...тліць, з...ніт, м...даль, в...лізар- ны, ...фрэйтар, с...ржапт, г...н...рал, п...дагог, с...л...нін, C-..ляне, м...тро, н...даядаць, н...добра, аб...зболіць, аб...з- зброіць, б...склапотпы, н .добраякасна, г...рой, ...чменны, кал...ндар, л...г...нда, п...цім...тровьі, ц...мнаваты, кал...н- дары.

Поставьте в творительном падеже единственного числа и запишите следующие существительные.

Хваля, доля, радыяцыя, стапцыя, лазня, песня, вішня, сотня, нядзеля, Таня, будучыня, бабуля, скроня, ціхоня, хвоя, таполя, Марыля, вяргіня.

Поставьте в именительном падеже множественного числа, в родительном, дательном и предложном падежах единственного числа следующие прилагательные, числительные и местоимения. Запишите эти формы, обратив внимание на написание неударных гласных в окончаниях.

Вясенняе неба, трэцяя ракета, іхняе месца, электрыч- ная лямпачка, учарашні дзень, дваццаць трэцяя група, сіляя кветка, ранняя зара, ранішняя прагулка, позняя восень.

<< | >>
Источник: А. А. Кривицкий А. И. Подлужный. УЧЕБНИК БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА для САМООБРАЗОВАНИЯ. МИНСК ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА: 1994. 1994

Еще по теме Упражнения:

 1. Глава 6. Упражнения для глаз и питание
 2. Физические упражнения
 3. Терапевтические процедуры, или упражнения
 4. Упражнения
 5. 3.2. Комплекс упражнений логопедического массажа при спастико-атактико-гиперкинетическом синдроме
 6. Упражнения и этюды к главе «Восприятие»
 7. ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (С 3 ДО 7 ЛЕТ)
 8. Шаг 8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ, ИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПЕРВОГО ТИПА
 9. 4 СОВЕТА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УСВОЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ
 10. Шаг 8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ, ИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПЕРВОГО ТИПА
 11. 4 СОВЕТА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УСВОЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ
 12. Шаг 8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ, ИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПЕРВОГО ТИПА