<<
>>

Упражнени

1. Выпишите сначала слова с буквой ё. Сравните их написание с написаниями русских однокоренных слов. Затем выпишите слова с буквой е под ударением и также проведите сравнение с однокоренными русскими словами.

Праз дзепь, нібьі пацвярджаючы Алесева прадчуван- ис, яму прыйшла павестка у армію.(Я.

Брыль) Дзён праз колькі прывёу Цімох сюды Сауку. (Я. Ко лас) Расштурхау Сцёпка грамаду і бліжзй да стала праціснууся.(Я. Колас) Чалавек прыгнууся, прайшоу ад дарогі па бульЄяніку крокау з дваццаць і лёг паміж градак. (К- Крапіва)Мой мільї таварыш, мой лётчык! Вазьмі ты з сабою мяне. (Я-Купала) Зары праменпі, прарваушыся праз сад вшнёвы, на шыбах, быццам зайчаняты, гуляюць, скачуць (М. Танк) Стук колау усё набліжауся, і, нарэшце, са змроку пачала вылучацца цёмная пляма фурманкі.(К- Крапіва)А баць- ка, сівьі і яшчэ жвавы клакатун, цюкае непадалёку сяке- рай — шчапас на калодцы дровы. (М. Ракітньї)О, якой непауторнай красою цвіцеш, край братоу маіх, край песня- ра — Казахстан. (М. Танк) Між гэтых дрэу асабліва кіда- лася у вочы падарожнага старадрзвіна — хвоя, што стаяла на вьісокім грудзе непадалёку ад Нёмна. (Я. Колас) Марцін сёмае дзіця у бацькоу. (П. Пестрак) Ты прасіу шлях паказаць — што ж далей не ідзеш? Ты прасіу вады падаць — што ж вады не п'єш?(М. Танк) Эй, ці ёсць хто дома? (Я- Скрыган)Хто там жніуную песню пяе? (П. Броука) Следам за тым усе чацвёра усхапіліся з долу і акружьілі Ларысу.(P. Мурашка)

Подберите к следующим словам родственные или измените их таким образом, чтобы неударный [е] оказался под ударением. Запишите их с е и ё в соответствии с литературной нормой.

Легкаваты, лесавік, цверазець, вядро, сцягно, бядро, яда, сястра, вясна, дзясна, юяскёр, плесці, нееці, церці, кленяце, ледзяны, ільняньї, кляновы, легчы,ДЗЯННІЦа, дзернаваць, дзяубці, дзягцярня, вясковы, вясло, вярцец- ца, лескатаць, лянок, ляцець, нечариазем'е, яршы, пяро, сямёра, сягоння, сербануць, возера, ялкавы, ямчэйшы.

Выпишите пары СЛ-JB, В которых наблюдаются исторические чередования гласных. Подчеркните те из них, которые неизвестны русскому языку.

Воды — вада, бляск — бліскавіца, стрзхі — страха, сохнуць — высыхаць, кроу — крьіві, вёсны — вясна, вьібі- раць — выбраць, хрэст — хрышчэнне, лезці — лазіць, мець — маю, сесці — садзіць, плесці — плёу, везці — воз, аджаць — аджынаць, зажаць — зажынаць, клясці — пра- клён, пакрыць — пакровы, плаваць — плывец, кры- шыць — крошка, зацерці — заціраць, глотка — глыток, размінаць — разамну, церці — цёрка, дзень — дня, поу- ны — повен, чауны — човен, свірна — свіран, асятра — асяцёр, арэшка — арэшак, заперці — запор, Літва — літоускі, вайна — ваенны, лёгюя — лёгачны, піць — п'ю, драць — задзіраць, замьїкаць — замкнуць, плесці — плот, назваць — назоунік, пауці — роу, ільду — лёду, мох — амшанік, яйка — яек, яєчка — яечак, цэгла — цагляны, горад — гарадскі, цэны — цана, лес — лясны, дух — дыхание.

Переведите на белорусский язык следующие слова.

Правильность перевода проверьте по словарю.

Тёща, таёжный, район, шёпот, разношёрстный, мёрзнуть, жизнь, ель, жернова, жёлтый, шестой, несёшь, ведёшь, своей, тепло, легко, есть, ежедневный, таёжник, ясеневый, сегодня, жена, падёж (скота), одёжа, несёте, плетёте, мешочек, горшочек, несём, плетём, радио, ей, ею, всей, моей, колбаса, блоха, торчать.

Какие звуки чередуются в следующих словах?

Сухі — высыхаць, размяць — размінка, садзіць •— ся- дзіць — пасадка, маю — мець, разнімаць —• разняць, да- жьінкі — зжаць, падняць — падымаць, лезці •— лазіць, крошка — крыху, грымоты ¦— гром, здохнуць — здыхаць.

<< | >>
Источник: А. А. Кривицкий А. И. Подлужный. УЧЕБНИК БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА для САМООБРАЗОВАНИЯ. МИНСК ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА: 1994. 1994

Еще по теме Упражнени:

 1. Упражнение со стрелками
 2. Этап 1, Упражнение 6: маятник
 3. Упражнение 6. Обострение ощущения тела
 4. Упражнение 13. Мобилизация мышц
 5. Физические упражнения
 6. Терапевтические процедуры, или упражнения
 7. 3.2. Комплекс упражнений логопедического массажа при спастико-атактико-гиперкинетическом синдроме
 8. Упражнения и этюды к главе «Воздействие. Выбор объекта общения. Установление контакта. Передача информации»
 9. Упражнения и этюды к главе «Восприятие»
 10. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАЖНЕНИЯ
 11. ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 1—3 ЛЕТ
 12. ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (С 3 ДО 7 ЛЕТ)
 13. Шаг 8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ, ИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПЕРВОГО ТИПА
 14. Шаг 8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ, ИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПЕРВОГО ТИПА
 15. Шаг 8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ, ИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПЕРВОГО ТИПА
 16. Глава 1 ЛЕЧЕБНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
 17. Тибетские упражнения