<<
>>

ТЕКСТ Журауліньїя дзянёчк!

Аж тры дзянёчк! загар ляцел' ж ура вы... Трыццатага всрэсня... Першага і другога кастрычшка... Чаргда за чарадою высока у бязьоблачяым небе імкнулі йа по^дзень

Ш

стройныя ключы.

Ды таюя шматлікія, якія рэдка калі бачыу ргней... Душа заходзілася ад шчьімлівай, сэлодкай радасці: божа, усё ж яны яшчэ ёсць, усё ж лшчэ можна спадзявацца і зерыдь, што будуць светлоія птушыныя вёсны, будзе свята вяотання журавоу журавочка^ і шчасце сустрэчы з імі, і будзе ажываць у кожнага, хто пачуе іх урачысты кліч спаткання з Радзімай, неадольная прага выказаць чым-небудзь сваю любасць да нашай даиагой зямлі...

Апошнімі гадамі нешта рэдка удавалася натрапіць на такое хвалюючае відовішча — бяскокцыя журауліньїя караваны. Трывожна думалася, што ужо сірацее" зямля і на гэтую родную, такую блізкую сэрцу і такую аыаль казачную птушку... Людзі, як хто усяліу у іх д'яЄла ня- стрымнага знішчзння і гвалтавання,— сякуць векавсчныя лясы, атручваюцъ рзкі, робяць смуродлівьімі сметьікамі чарацяныя і сітнягозьія азёры, перагвараюць у пясчаныя пустині крьінічньїя балоты, нішчаць адвечную першабыт- пую красу прыроды. Робщь усё, ад чаго з кожным днём усё меней застаецца з намі спрадвечна дарагіх "алавецтву «меншых братоу» — жывёльнага, птушынага, рыбкага жыхарства. А нешта і зусім зыкае.

Гэтак вось трывожна думалася і пра жура; юу. Мала иістасцп.а для іх глухіх мясцін, дзе можна Спакойна гиеЗдаиАцця, бяспсчпа узшмаць на крылле дзяцей, ад чупаць польпасць жі>іцця . Прыгнятае гэтую асцярожлі- иую, далікатиую нтушку па страшнаму бяздушная дзей иасць чалавека, які у пагоні за зманлівьім ідалам сьітасці і длбрабыту усё болей шкодзіць роднай зямлі..

Але якая радасць ад журавоу, яны усё ж ляцяць! Яны ищи і їч-ць, і «кур-лы» хнле такое ж мілагучнае і трывож- II.и1, іакое ж па-развіт-альнаму шчьімлівае, як і за^сёды; І ниючи їхнія, як і заусёды, узнікаюць у небе — яібьіта і мсіїк.іі а каьачнага прамяністага водгаласся, нечаканага і іиік.імгнсннага, як усякає кароткае шчасце....

(К Юрэенка)

<< | >>
Источник: А. А. Кривицкий А. И. Подлужный. УЧЕБНИК БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА для САМООБРАЗОВАНИЯ. МИНСК ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА: 1994. 1994

Еще по теме ТЕКСТ Журауліньїя дзянёчк!:

 1. ТЕКСТ И ЕГО СТРОЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТА
 2. ПРИЗНАКИ ТЕКСТА
 3. СОКРАЩЕНИЕ ТЕКСТА. ПЛАН
 4. ОЦЕНКА ТЕКСТА. РЕЦЕНЗИЯ
 5. ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР ТЕКСТА
 6. РЕЧЕВЕДЧЕСКИЙ РАЗБОР ТЕКСТА
 7. 6. Строение текста. Стили речи
 8. 2. Левиафан в трудах Гоббса: букваль-ный текст и история слова
 9. 2. КОММЕНТАРИИ К ТЕКСТУ
 10. ТЕКСТ ОТРЕЧЕНИЯ НИКОЛАЯ II
 11. Видение суда: Еще раз об истории вопроса в тексте приговора
 12. 2. Внешнее выражение структуры нормы права в тексте нормативных юридических актов.
 13. ИСКАЖЕННЫЕ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ
 14. Судебные лингвистические экспертизыписьменных и устных текстов
 15. ТЕКСТ Журавель і 4 an ля
 16. ТЕКСТ Журауліньїя дзянёчк!
 17. ТЕКСТ Вы шум'.це, бяроз