<<
>>

ТЕКСТ

Соль

(Урьшак)

Дауно няма ужо каля іхніх Лагоу лесу. Павьіразалі, павьісякалі... Як правялі у тутэйшыя мясціньї чыгунку, так і паехау па рэйках невядома куды лес. Спачатку пан ирадавау яго цзльїмі гектарамі, потым пасля рэвалю- цьіі адганялі лес далей ад вёск1 самі людзі.

Людзям трэба было поле. І яны церабілі хмызняк, карчавьлі пні, палілі ламачча. Дзе забалочана было, мокра — капалі канавы, апляталі іх лазою, каб не запльївалі. Лес пакорліва адсту- пау, большау і большау абсяг вакол вёск!. Потым бьілі пабудавалі § мястэчку лесапілку, завод, прамкамбінат. Лесу штогод трэба было уга колькі. Цяпер яго пляжьілі не толькі рабочыя, але і калгаснікі — штозіму калгас атрьімлівау разнарадку, колькі ён аоавяьаны нарыхтараць кубгметрау дра^ніньї дзяржаве. Яшчэ далей адступіуся ад вёск[ лес...

Што гаварыць ужо пра вайну. Людзей ані не шкедава- лі, а лесу і пагатоу...

Вайна спапяліла сёлы, разбурыла гарады. І на усё зноу трэба быу лес — аднауляць шахты, ставіць хаты, укоп- наці>гчлеграфныя слупы, лажыць пад рзйкі шпалы... Чуг- рзі, студабекеры, а потым і МАЗы цягнулі, валаклі дзень і ноч бярренне на стагцыю. Дрэвы пляжьілі ужо не звы- чайнимі піламі, а злектрь,чньімі...

Лагі з ляскэе п&скі сталі неупрыкмет палявою. Каб прьінезці воз дроу. трэба трасціся на к&лёсах вёрст птииццапь Скалці што некалі лес бь-j? зусім. побач, КІІЛІІ Tімаіі ІІІ скі, - нинявераць. Няма ^жо і тых боадоу, ЛілАияоіїї, яльсиФ і бсляу, што сустракаліся ледзь не на кожным шлнмстры. Шыр, прастор — вокам не ахапіць!

(Б. Сачан,ш)

<< | >>
Источник: А. А. Кривицкий А. И. Подлужный. УЧЕБНИК БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА для САМООБРАЗОВАНИЯ. МИНСК ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА: 1994. 1994

Еще по теме ТЕКСТ:

 1. ПРИЗНАКИ ТЕКСТА
 2. ОЦЕНКА ТЕКСТА. РЕЦЕНЗИЯ
 3. 6. Строение текста. Стили речи
 4. Судебные лингвистические экспертизыписьменных и устных текстов
 5. 8. Текстуальный комментарий
 6. Применение текста
 7. Литературный текст и социальный контекст
 8. ЭТАП ЇЇ:Работа над пониманием текст
 9. Речь. Текст
 10. О РУССКОМ ЯЗЫКЕ,О ДЕШИФРОВКЕ ДРЕВНИХ ТЕКСТОВ, О «СЛОВЕ»
 11. ГЛАВА 8ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА