Задать вопрос юристу

ТЕКСТ


...Што гэта за чалавёк беларус? Што гэта за народ? Уласна кажучы, адказаць на гэта пытанне дужа цяжка. Гэта задача амаль незырашальная. Як і паусюль, ёсць еярод беларусау мяшчане і падзвіжнікі, лайдакі і працау- нікі, «малюскі» і героі (нават у штодзённым змаганні за новае, за легішае, за вынашапыя ідзі, што, уласна кажучы, і называецца жыццём), дурні і мудрацы.
І кожны пасту- пае адпавёдна свайму характеру, і мудрыя разважаюць мудра і па-свойму, а дурні — як паусюль.
Так што не трэба аба^ульнёнкяу.
Аднак, многа паездзіушьі па рзспубліцьі, перазнаеміу- шыся з тьісячамі людзёй, я насмёлюся назваць некаторыя досыць тыповыя рысы, уласцшыя народному беларускаму характару...
Тыповага беларуса я досыць лёгка адрозню сярсд "лшых, хаця б ён лшчэ не сказау ніводлага слова (калі скажа, тады ужо, нават кал:' ён гаворыць на іншай мове і без акцэнта, яго лёгка пазпаць па асаблівай будсве сказа, па тьім, што колькі павётра набрана у лё"К1я,столькі і аддадзена, шчодра, да апошняга, нават з лішнімі слсва- мі, каб мелодыя сказа была завёршанэ. Ен не скажа: «Чым гэта скончыцца?», а скажа: «Дык чым, мо ужо вы мне скажаце, скончыцца гэта — а, мо скажаце вы?»).
Гэта тое, што у абліччьі, амали няулоунае. Пераказаць яго цяжка. Яно у форме носа, вушэй, у вачніцах і разрэзе саміх вачэй, у манёры рухацца, жэстыкуляваць, гаварыць, ды й ці мала яшчэ у чым. Пауночны беларус ростам переважна вьісокі (не рэдкасць бамбізьі па два мётры ростам). На поудні часцёй трапляюцца людзі сярэдняга росту, больш прызём!стыя (паутараю яшчэ раз, што гэта не агульны закон, а толькі найбольш распаусюджаныя рысы), затое больш каржакаватыя У апошні час назіраецца тэндэнцыя да павышэння сярэдняга росту, як і паусюль.
Чарнявых сярод беларусау ияшмат. Найчасцёй яны сустракаюцца у Палёсс1, на поудзень ад Прьіпяці і, ча- мусьці, пераважна сярод мужчын, ды яшчэ у некаторых мясцінах на Гродзеншчыне («Гродзенцы — гра::і»), што частка вучоных тлумачыць рзшткамі прьімесі старажыт- най ятвяжскай крьіві. Пераважаюць на Беларусі валасы свётла-русыя і нават бялявыя. Цёмна-русых і шатэнау менш. Адпавёдна і колер вачэй часцёй за усё бла- кітнн, шэры ці сіні.
<< | >>
Источник: А. А. Кривицкий А. И. Подлужный. УЧЕБНИК БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА для САМООБРАЗОВАНИЯ. МИНСК ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА: 1994. 1994

Еще по теме ТЕКСТ:

 1. ТЕКСТ И ЕГО СТРОЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТА
 2. РАБОТА С ТЕКСТОМ
 3. РЕЧЕВЕДЧЕСКИЙ РАЗБОР ТЕКСТА
 4. Особенностинаучно-информативньїх текстов
 5. СОКРАЩЕНИЕ ТЕКСТА. ПЛАН
 6. 2. КОММЕНТАРИИ К ТЕКСТУ
 7. Применение текста
 8. Речь. Текст
 9. методика заучивания текстов наизусть
 10. Текст ФД
 11. Текст и контекст