<<
>>

СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ

Баханка (часцей буханка) хлеба—буханка хлеба. Чвэртка, палбва буханкі— четверть, половина буханки.

Чэрствы хлеб, свёжы хлеб — черствый хлеб, свежий хлеб.

Батон — батон.

Дайце мне, калі ласка, два рагалікі і дзве булачкі, зважце паукілаграма абаранкау.— Дайце мне, пожалуйста, два рогалика и две булочки, взвесьте полкилограмма баранок.

Хлеб свёжы? — Але (так), свёжы; Не, чэрствы, прывё- зеньї учора.— Хлеб свежий? — Да, свежий; Нет, черствый, привезен вчера.

Пёршк — пряник.

Крэндзель — крендель. Ватрушка — ватрушка. Пячэнне — печенье.

Колькі каштуюць пачак чаю і 100 грамау кавы? — Сколько стоят пачка чаю и 100 граммов кофе? Кавярня — кофейня, кафе. Цукар — сахар. Цукёры — конфеты. Ласункі— сладости. Во цат — уксус. Дрбжджы — дрожжи.

Да вострых прыпрау налёжаць: карь'іца, пёрац (чыр- вбны, чорны, духмяньї), гваздьіка, кчляндра, гарчьща.— К острым пряностям относятся: корица, перец (красный, черный, душистый), гвоздика, кориандр, горчица.

Папрыка — паприка, красный стручковый перец

Вяндліна ¦— ветчина, копчености.

Вэнджаная шьшка — копченый окорок.

Зважце, калі ласка, вось гэта кблца каубасы (кіл- басы).— Взвесьте, пожалуйста, вот это колечко колбасы.

Рыба сыравэнджаная, гарйчага вэнджання — рыба сырокопченая, горячего копчения.

Вага — весы.

Шалі— рычажные весы.

З сардзін і шпрбтау можна прыгатаваць смачныя бу- тэрбрбды, асабліва калі іх аздббіць скрьілікамі лімбна, прыпарушыць зєлянінай.— Из сардин и шпрот можно при-готовить вкусные бутерброды, особенно если их украсить ломтиками лимона, присыпать зеленью.

Сметанкбвае масла — сливочное масло.

Сыр галандскі, мінскі, пашахбнскі, дыетычны, хатні, адьігсйскі, стэпавы, кастрамскі, расійскі, сялянскі.— Сыр голландский, минский, пошехонский, диетический, домашний, адыгейский, степной, костромской, российский, крестьянский.

Гарэлка —- водка.

Вшна-гарэлачны магазін— винно-водочный магазин.

Шынбк — шинок, трактир, кабак.

Ябльїкі: антбнаука, каштэль, штрыфель, пуцінка (пу- ціука), малінаука, белы наліу.— Яблоки: антоновка, капітель, штрейфлинг, путинка, малиновка, белый палив.

Адзін спелы (зялёны) яблык — одно зрелое (зеленое) яблоко.

Кісла-салбдкі— кисло-сладкий.

Ґатунок— сорт, категория товара по качеству, разновидность товара.

Сорт — разновидность какого-либо культурного растения, реже означает то же, что игатунок.

Агарбдніна (гарбдніна): капуста, морква, бручка, бу- ракі, цыбуля, рэпа, агуркі (гуркі), гарбузы, памідбрьі, кавуны.— Овощи: капуста, морковь, брюква, свекла, лук, репа, огурцы, тыква, помидоры, арбузы.

Садавінсі: віиіні, чарзшні, ябльїкі, лімбньї, мандарыны, апельсіньї, слівьі.— Фрукты: вишня, черешня, яблоки, лимоны, мандарины, апельсины, сливы.

Ягоды: суніцьі, маліна, чарніцьі, брусніцьі, ажыны, буякі, псірзчкі, журав'шы, трускалкі (клубніцьі).— Яго- ды: земляника, малина, черника, брусника, ежевика, голубика, смородина, клюква, клубника.

Чырвбныя, чбрньїя парзчкі— красная, черная смородина.

Грыбы: смаржбк, страчбк, гаварушка, апёнька, лісічка, падбярбзавік (бабка), падасінавік (асавік), баравік (белы грыб), свінуха, сыраёжка, мухамбр, зялёнка, ра- дбука.— Грибы: сморчок, строчок, говорушка, опёнок, лисичка, подберезовик, подосиновик, боровик (белый гриб), свинушка, сыроежка, мухомор, зеленка, рядовка.

<< | >>
Источник: А. А. Кривицкий А. И. Подлужный. УЧЕБНИК БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА для САМООБРАЗОВАНИЯ. МИНСК ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА: 1994. 1994

Еще по теме СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ:

 1. 2.1. Правильное выражение мысли посредством языка образуется из предложений.
 2. Последнее слово Александра Гинзбурга12.1.1968
 3. § 14. СЛОВАРИ РУССКОГО ЯЗЫКА
 4. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 5. Литература в зеркале биографического словаря
 6. ЖАК ЛАКАН НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛАК АНЕ
 7. ИНОСТРАННОЕ СЛОВО В КРУГОВОРОТЕ ЖИЗНИ
 8. 9.3. Толковые словари
 9. Повторение слов
 10. Отношение к заимствованным словам
 11. Выражение эмоций
 12. § 73. ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ
 13. 10.3.Освоение заимствованных слов
 14. 35.Важнейшие толковые словари
 15. 44.Фразеологические словари
 16. 45.Словари иностранных слов
 17. Использование слов разных стилистических пластов